Likit Petrol Gaz Otogaz ve Tüp Gazcılar Bayileri Derneği

 Anasayfa | Bayilerin Sesi | Tüketici Köşesi | Sıkça Sorulan S. | Bize Ulaşın | İl İrtibat Bilgileri | Linkler

 
   » Sondakika
   » Anasayfa
   » Atatürk Köşesi
   » Yönetmelik
   » Bayi Dernekleri
   » LPG Kanunları
   » Rekabet Kurulu
   » Bayilerin Sesi
   » Tüketici Kösesi
   » İş İmkanları
   » Merak Edilenler
   » Sıkça Sorulan Sorular
   » Duyurular
   » Site haritası
   » Online Tv İzle
   » Arşiv
   » Bize Ulaşın
   » Linkler
   » Konuşma Metinleri
   » Köşe Yazıları
   » Üyelik İşlemleri
   » Bilgi Bankası
   » Hayat Dersleri
   » Arama
   » İl İrtibat Bilgileri
   » Video
   » Üyelik Aidat

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Güngör Azim TUNA- Daire Başkanı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

LPG PİYASASINDA 2006 YILI FAALİYETLERİ VE HEDEFLER

 Güngör Azim TUNA- Daire Başkanı

LPG’yi neden düzenliyoruz?

LPG piyasasını,

    -güvenliğin ön planda olduğu ve rekabetçi piyasa koşullarının    sağlandığı, sürdürülebilir bir Pazar yapısına kavuşturmak,

    -LPG kullanıcılarının(meskenler, sanayiciler ve otogaz müşterileri) güvenli, ekonomik, kaliteli ürün tüketebilmelerini sağlamak için,

     düzenliyoruz.

LPG’yi neden düzenliyoruz?

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 4.5 MİLYAR DOLAR CİVARINDADIR

BÜYÜK ÖLÇÜDE İTHALATA DAYANMAKTADIR

YAKLAŞIK 150.000 KİŞİ PİYASADA ÇALIŞMAKTADIR

LPG TÜKETİMİ SON YILLARDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTMIŞTIR

ÇEVRE VE GÜVENLİK FAKTÖRLERİ ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR

FAALİYETLER

2005 Yılı

Mayıs 2005, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Daire Başkanlığının kuruluşu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kuruma verilen görevler ile ilgili uygulamaların başlatılması

Temmuz 2005, Gümrük Müsteşarlığı ile ortak olarak tespit edilen beş adet gümrük müdürlüğünde laboratuarların kurulması ve Gümrük Müsteşarlığına devri

LPG İHTİSAS GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİ

 

Laboratuarlarda görev yapacak personelin düzenlenen programlarla eğitimi

Ankara’da ODTÜ

İzmit’te MAM

İle birlikte yürütülen eğitim programları sonucu ihtisas gümrüklerinde görev yapacak personelin gerekli analizleri yapabilmesi sağlanmıştır.

Eylül 2005, Sektör ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile karşılıklı görüş alış verişi sonunda Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliğinin yayımlanması ve lisanslama sürecinin başlatılması

LPG PİYASASI MEVZUATI

5307 Sayılı Kanun

LPG Piyasası Lisans Yönetmeliği

LPG Piyasası Teknik Düzenlemeler Yönetmeliği

LPG Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği

LPG Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik

LPG Piyasası Eğitim Yönetmeliği

Diğerleri

LPG PİYASASI KANUNU

GÜVENLİK, TEKNİK DÜZENLEMELER

ÜRÜN VE SERVİS KALİTESİ

REKABETÇİ BİR PİYASA OLUŞUMU

ŞEFFAF- EŞİTLİKÇİ-DÜZENLİ PAZAR FAALİYETLERİ

LİSANSLAMA FAALİYETİ

 

2006 Yılı

Ocak 2006, Sorumlu Müdür Yönetmeliği yayımlanarak dolum tesisleri ve otogaz istasyonlarında sorumlu müdür çalıştırılması zorunlu hale getirilerek yetki ve sorumlulukları belirlenmesi

Mart 2006, Piyasada çalışanların eğitimine yönelik  TMMOB ile birlikte hazırlanan Eğitim Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmesi

Mart 2006, lisanslama sürecinin 13.06.2006 tarihine kadar uzatılması

Mayıs 2006, faaliyetlerin denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirleyen Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmesi

Mayıs 2006, Piyasanın etkin ve yerinde denetimi amacı ile İç İşleri Bakanlığı ile yapılacak denetimlerin çerçevesini belirleyen protokolün imzalanması

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununun da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına -Dair 5522 Sayılı Kanunun yayımlanması

Temmuz 2006, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile denetimler ile ilgili protokolün imzalanması

Kurumumuz tarafından Mart 2007 tarihi itibarı ile

             55 adet LPG Dağıtıcı Lisansı,

            79 adet LPG Depolama Lisansı,

            31 adet LPG Taşıma Lisansı,

            14 adet LPG Tüpü İmalatı Lisansı,

            6155 adet LPG Otogaz Bayilik Lisansı, (280 Geçici Otogaz Bayilik Lisansı)

            112 adet LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı

            olmak üzere toplam 6450 adet lisans düzenlenmiştir.

Bu lisansların yaklaşık 6000 tanesi basılarak hak sahiplerine teslim edilmiştir.

LPG Piyasası Bilgi ve Karar Destek
Yönetim Sistemi Projesi

2006 Ağustos ayında başlatılan proje ile Piyasanın etkin izlenmesi, verilerin sağlıklı elde edilebilmesi ve bu veriler ışığında yapılacak piyasa analizlerinin başarılı olması amaçlanmış ve sistem Ocak 2007 itibariyle devreye girmiş bulunmaktadır. Bilgi Yönetim sistemiyle ilgililer bildirimlerini elektronik ortamda yapmakta ve bu bildirimler sonucu elde edilecek  raporlar sistem tarafından hazırlanmaktadır.

Sistem interaktif uygulamalara açık olarak tasarlanarak piyasa koşullarında oluşabilecek değişikliklerin sisteme kolaylıkla entegrasyonu gerçekleştirilebilmektedir.

Kullanıcıların talep edilen bilgileri hızlı ve hatasız girebilmesi sağlanmıştır.

Sistem  elektronik imzaya uygun tasarlanarak ilerde bildirimlerin tamamen elektronik olarak yapılmasına uygun tasarlanmıştır.

Kullanıcı Paneli

Rafinerici ve LPG Dağıtıcı Lisansı Sahipleri Kurum tarafından oluşturulacak şifreler ile bildirmekle yükümlü oldukları formlara ulaşacakları alana girebileceklerdir.

Uygulama Yönetim  Paneli

EPDK açısından Sistemin,

Firmaların bildirimlerin hangilerinin yapılıp yapılmadığı,

Sisteme giriş yapan kullanıcılar hakkında ayrıntılı bilgi,

Veri giriş formları üzerindeki datalarda ekleme çıkarma yapma imkanı

Yeni bildirim formları oluşturma,

Bildirimleri zamanında yapmayan kullanıcıların sistem tarafından elektronik ortamda bilgilendirilmesi,

 

Kişilere bağlı olmaksızın verilen yetki içersinde bir sistem üzerinden çalışılması kolaylığı,

Bildirimlerdeki verilerin birbirine bağlı olması nedeni ile herhangi bir bildirime girilen veri diğer bildirim formlarına sistem tarafından aktarılması ve  bildirimlerdeki verilerin sistem tarafından kontrol edilmesi,

  

 

Alınan veriler ile ilgili her türlü Raporlama’nın sistem tarafından yapılması nedeni ile iş gücü ve zaman kaybının en aza indirgenmesi, ayrıca Piyasa hakkında tüm verilere daha sağlıklı erişimin sağlanması sonucu etkin denetim ve izlemenin yapılmasında faydalı olması planlanmıştır.

 

 

DENETİM

5307 LPG PİYASASI KANUNU

.

.

Bilgilerin toplanması, kayıt düzeni, denetim ve tebligat

            MADDE 12. — Piyasanın işleyişine ilişkin bilgileri derlemek amacıyla bildirim yükümlülükleri Kurumca belirlenir. Kurum, lisans sahiplerinin, Vergi Usul Kanunu hükümleri saklı kalmak şartı ile düzenleyecekleri belge ve tutacakları kayıt düzenlerine ilişkin özel usûl ve esaslar belirleyebilir.

            Kurum, bu Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken gerekli gördüğü her türlü bilgiyi kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir.

            Görevlendirilen Kurum personeli, piyasa tarafları ve/veya tesisleri nezdinde, defterler de dahil olmak üzere her türlü evrak, belge ve emtianın incelenmesi, suret veya numune alınması, konuyla ilgili yazılı veya sözlü açıklama istenmesi, gerekli tutanakların düzenlenmesi, tesislerin ve işletiminin incelenmesi konularında yetkilidir. Görevlendirme yazısında amaç, kapsam, süre ve yetkinin çerçevesi yer alır.

            Kurum, piyasa faaliyetlerini kendi personeli ile veya kamu kurum ve kuruluşları ile özel denetim kuruluşlarından hizmet alımı yoluyla denetime tâbi tutar.

            Kurum, idarî ve teknolojik yöntemler ile denetim sistemini kurar.

            Valilikler, görevli elemanların başvurusu halinde denetim amaçlı alınacak numunelerin rafineri, dağıtıcı, kullanıcı ve bayilerden alınmasını ve emniyetini sağlamakla yükümlüdür. Numunelerde yapılacak testlerde alınan numunelerin laboratuvar analizi ile standarda uymadığı tespit edildiğinde, 16 ncı madde hükümleri uygulanır. Denetlemede, ön araştırmada ve soruşturmada takip edilecek usûl ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

LPG Piyasası denetimleri (belge)

Lisans,

Dağıtıcı ile yapılan Sözleme ve fatura İlgili mevzuat hükümlerine uygunluk

Başka dağıtıcı veya bayiden ikmal yapılıp yapılmadığı,

Sözleşme yaptıkları dökme bayilere ikmal ile fatura tetkiki,

Dağıtıcılarda sadece kendi tüp bayilerine dağıtım yapıldığının tespiti

Dağıtıcılarda başka tüplere dolum yapılıyorsa tüp dolum sözleşmesi

Dağıtıcılarda ikmalin taşıma lisanslı araçlara yapılıp yapılmadığı

Dağıtıcılarda acil müdahale planlarının kontrolü

Otogaz bayilerinde sigorta yapılıp yapılmadığı

Sorumlu müdür ile ilgili belgelerin kontrolü(sözleşme,Sor.Müd. Belgesi v.b)

Sektörde çalışan elemanların LPG Yetkili Personel belgesine sahip olup olmadıkları

Stok Mükellefiyetinin kontrolü

LPG tüplerinin periyodik bakım dışında kalan (kumlama ışıl işlem vb)işlemler için tesisleri yok ise yapılmış sözleşmenin olup olmadığı

Diğer dağıtıcıları araçlarına ikmal yaparken taşıma lisansı olup olmadığı

LPG Piyasası denetimleri (görsel)

Teknik düzenlemelere uygun depolama, dolum ve LPG tüplerinin olup olmadığı

Kendine ait tescilli markanın dışında başka tüp bulunup bulunmadığı

Denetim esnasında başka dağıtıcıların bayilerine ikmal yayılıp yapılmadığı

Diğer dağıtıcıların marka ve amblemini taşıyan boş veya dolu LPG tüplerini tesislerinde bulundurmadıkları ve tüpler ile bayiler ikmal yapılmadığı

Otogaz istasyonlarına ve her türlü LPG ikmalini mülkiyeti veya tasarrufu altında tescilli markası unvanı ve amblemini taşıyan araçlarla yapıldığı

LPG tüplerinin periyodik bakımı yapacak ünitelerin varlığı ve faal olup olmadıkları

Teknik düzenlemelere uygun olmayan(ezik, hasarlı paslı,boyasız vb) tüplere dolum yapılmadığı

Otogaz istasyonlarında anlaşmalı oldukları dağıtıcının tescilli markası ve amblemi

Otogaz istasyonlarında tüp dolumuna yarayan yarayan düzenek alet , makine ve techizat olup olmadığı

Tüplü LPG bayilerinin sözleşmeli olduğu dağıtıcısının tescilli markası ve amblemini taşıyan, teknik düzenlemelere uygun LPG tüplerini işyerinde bulundurup bulundurmadığının

  

Diğer denetimler

-Otogaz bayii satış pompası, tank ve araçları, depolama ve dolum tesisi, rafineri, taşıma araçları ile LPG tüplerinden numune alınması,

            -Alınan numunelerin Kurumca belirlenen akredite laboratuarlara teslimi,

            -Dökme LPG'nin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının tespiti,

            -Gerekli görüldüğü takdirde bilgi ve belgeleri talep ederek incelemede bulunulması ve gerektiğinde suret alınması,

 

KOORDİNASYON GEREKEN KURUM VE  KURULUŞLAR

Sanayi Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Gümrük Müsteşarlığı

TSE

TMMOB

Sektör kuruluşları

Ve diğerleri

TÜRKİYE LPG PİYASASI

 

HEDEFLER

Teknik Düzenlemelerin tamamlanması, kaliteli ürün ve sürdürülebilir güvenlik

Mevzuat birliği oluşturulması yönünde çalışmalar

2007 yılı başından itibaren LPG Piyasası Bilgi ve Karar Destek Yönetim Sisteminin de devreye girmesi ile Kanun’un amacı doğrultusunda LPG’nin kullanıcılara ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için etkin bir gözetim ve denetim faaliyetleri yürütülmesi.

Sektörün karşılaştığı sorunlar ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması, diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları nezdinde de gerekli işlemlerin başlatılarak piyasanın geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Sonuç

LPG’de yeni piyasa yapısı ile;

Sektörün düzenleme altına alınarak her aşamada denetlenebilmesi,

Standartlara uygun olmayan LPG’nin üretilmesinin, ithal edilmesinin ve pazarlanmasının önlenmesi,

LPG Piyasasında faaliyet gösteren standart dışı tesislerin uygulamalarına yaptırım getirilmesi,

Kullanıcıların güvenli, ekonomik ve kaliteli ürün tüketebilmelerinin sağlanması mümkün olacaktır.

 

Yazdır

 
Açılış Sayfası Yap  Sık Kullanılanlara Ekle 
likpetder.com, likpetder.org
E-mail : info@likpetder.com
Likit Petrol Gaz Otogaz ve Tüp Gazcılar Bayileri Derneği

Likit Petrol Gaz Otogaz ve Tüp Gazcılar Bayileri Derneği


Telif Hakkı © 2008 likpetder.com, likpetder.org Tüm hakları saklıdır.
 

Falcon Bilişim Hizmetleri